Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

Međunarodni ugovori, broj 7/18

Međunarodni ugovori, broj 7/18

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 10. hitnoj sjednici Predstavničkog doma, održanoj 26. jula 2018. godine, i na 41. sjednici Doma naroda, održanoj 27. jula 2018. godine, donijela je

ODLUKU 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE LD 1890 (2016) ZA FINANSIRANJE PROJEKTA REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA “PLAVA VODA”

Član 1. 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Okvirnog sporazuma o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine LD 1890 (2016) za finansiranje Projekta regionalnog vodosnabdijevanja “Plava voda”, potpisanog 11. maja 2018. godine u Sarajevu i 16. maja 2018. godine u Parizu.

Član 2. 

Odluka će biti objavljena u “Službenom glasniku BiH – Međunarodni ugovori”.

Broj 01,02-05-2-1585/18
27. jula 2018. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Mladen Bosić, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Safet Softić, s. r.