Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

Opća obavijest o nabavi

GENERAL PROCUREMENT NOTICE

This notice updates the General Procurement Notice (ref. 8052-GPN-46201) originally published on EBRD website on November 4, 2015.

The State of Bosnia and Herzegovina/Federation of Bosnia and Herzegovina has signed a loan with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) for a “Plava Voda Regional Water Supply Project” (PVRWSP). Parallel financing for this investment will be provided by the Council of Europe Development Bank (“CEB”). Project will be implemented by Public Company JP RV Plava Voda d.o.o. Travnik (“the Employer”).

The proposed Project has a total estimated cost of EUR 24,46 million and will require the procurement of the following works and services (“the Project”):

 

  • Construction of Water Intake Structure with chlorination station, Main Pipeline with Branches and reservoirs; Spring protection – Catchment Area; Construction of Landscaping – Touristic Zone; including redesign the existing project documents and development a new project documents;
  • Leak repairs works and Implementation of NRW Reduction Measures;
  • Construction Supervision for Regional water supply system, Landscaping – Touristic zone and Spring protection – Catchment Area;
  • Consultancy service for Financial and Operational Improvement Programs (FOPIP), Public Service Contract (PSC), Non-Revenue Water (NRW) and procurement for leak repairs;

Procurement for Construction Supervision are expected to start in June 2019.

Procurement for consultant services contracts are expected to start in July 2019.

Procurement for works contracts are expected to start in August 2019.

Contract to be financed with the proceeds of a loan from the EBRD will be subject to the EBRD’s “Procurement Policies and Rules” and will be opened to firms from any country. The proceeds of the loan will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations or under a law of official regulation of the Purchaser’s country.

For further information interested contractors and consultants should contact:

Mr. Ernad Granić, General Manager

or

Mr. Ivica Harambašić, Deputy of General Manager

Or

Miss. Monika Lovrić, Technical assistant

 

JP RV “Plava voda” d.o.o., Travnik,

Address: Zenjak bb, 72270 Travnik

Bosnia and Herzegovina

E – mail address: jprv.plavavoda@bih.net.ba

Tel: +387 30 511 133

Fax: +387 (0)30 511 132

GPN -rewieved.docx

 

OPĆA OBAVIJEST O NABAVCI

Ova obavijest ažurira Opću obavijest o nabavci (ref. 8052-GPN-46201) orginalno objavljenu na stranici EBRD-a 4. Novembra 2015. godine.

Država Bosna i Hercegovina/ Federacija Bosne i Hercegovine je zatražila zajam od Europske banke za obnovu i razvoj (“EBRD”) za “Regionalni sistem vodosnabdjevanja Plava voda”. Paralelno financiranje bit će osigurano iz sredstava Razvojne banke Vijeća Europe (“CEB”). Projekat ce implemenirati javno preduzeće JP RV “Plava voda” d.o.o. (“Naručitelj”).

Predloženi projekat je u procjenjenoj vrijednosti od 24,46 miliona eura i bit će iskorišten za nabavku sljedećih radova i usluga (“Projekat”):

 

  • Izgradnja vodozahvata sa hlornom stanicom, glavnog cjevovoda s odjeljcima i rezervoarima, zaštita izvorišta-vodozahvata, uređenje turističke zone; uključujući preprojektovanje postojeće projektne dokumentacije i izradu nove projektne dokumentacije;
  • Radovi na popravci curenja i provedba mjera za smanjenje neprihodovane vode;
  • Nadzor nad izvođenjem radova za regionalni sistem vodosnabdjevanja, uređenje turističke zone i zaštita izvorišta-vodozahvata;
  • Konsultantske usluge za Program financijskog i operativnog poboljšanja (FOPIP), Ugovor o javnim uslugama (PSC), Ne-prihodovanu vodu (NRW) i nabavku za popravke curenja.

 

Nabavke za nadzor nad izvođenjem radova se predviđaju da će započeti u junu 2019. godine.

Nabavke za ugovore o konsultantskim uslugama se predviđaju da će započeti u julu 2019. godine.

Nabavke za ugovore o radovima se predviđaju da će započeti u augustu 2019. godine.

 

Ugovor financirani iz sredstava zajma od EBRD-a biti će subjekt primjene EBRD-ovih “Pravila i politike nabave” i bit će otvoren za tvrtke iz bilo koje zemlje. Sredstva zajma neće se koristiti u svrhu bilo kakvih plaćanja osobama ili subjektima, niti za bilo koji uvoz robe, ako je takvo plaćanje ili uvoz zabranjeno odlukom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda donesenom u skladu s poglavljem VII. Ujedinjenih naroda ili prema zakonu o službenim propisima zemlje naručitelja.

 

Za daljnje informacije zainteresirani izvođači i konsultanti trebaju kontaktirati:

 Ernad Granić, V.D. direktor

ili

Ivica Harambašić, V.D. zamjenik direktora

ili

Monika Lovrić, suradnik za tehničke poslove

 

JP RV “Plava voda” d.o.o., Travnik,

Adresa: Zenjak bb, 72270 Travnik

Bosnia and Herzegovina

E – mail: jprv.plavavoda@bih.net.ba

Tel: +387 30 511 133

Fax: +387 (0)30 511 13

GPN- prevedeno.docx