Radno vrijeme: Svakim radnim danom 07:30 - 16:00
+387 (0)30 / 51-11-33
+387 (0)30 / 51-11-32

Bosnia And Herzegovina: Consultancy services for Financial and Operational Improvement Programs (FOPIP), Public Service Contract (PSC), Non-Revenue Water (NRW) and procurement for leak repairs

Bosnia And Herzegovina: Consultancy services for Financial and Operational Improvement Programs (FOPIP), Public Service Contract (PSC), Non-Revenue Water (NRW) and procurement for leak repairs
Project Name: Plava Voda Regional Water Supply Project
EBRD Project ID: 46201
Country: Bosnia And Herzegovina
Client Name: Republica Bosnia and Herzegovina
ECEPP ID: 10024460
Procurement Exercise Name: Consultancy services for Financial and Operational Improvement Programs (FOPIP), Public Service Contract (PSC), Non-Revenue Water (NRW) and procurement for leak repairs
Procurement Exercise Description: Consultancy service for Financial and Operational Improvement Programs (FOPIP), Public Service Contract (PSC), Non-Revenue Water (NRW) and procurement for leak repairs
Type of Procurement: Consultancy
Procurement Method: Consultancy Single Stage Open
Business Sector: Municipal and Environmental Infrastructure
Notice Type: Request For Proposals
Publication Date: 28/08/2020 11:23
Issue Date: 28/08/2020 16:00
Closing Date: 20/10/2020 10:00

 

Request For Proposals

 1. Funding DetailsThe above named client intends to use part of the proceeds of a loan from/grant administered by the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of the above named contract(s).

  Additional financing information:
  The Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) will support the technical assistance for the above named contract through donor funds administered by the EBRD.

  2. Information on the Procurement Exercise

  Contracts will be subject to the Bank’s Procurement Policies and Rules and are open for participation for firms from any country, unless otherwise specified in the procurement documents.

  The type of contract and the procurement method is stated above. A full description of the procurement exercise is available within the documentation and is available free of charge in ECEPP.

  The documentation will include such information as: detailed technical and financial requirements; any information on lots; the expected outcome; eligibility and qualification requirements; contract start date; planned contract duration; any response requirements; any other relevant information.

  This procurement exercise will be conducted using the EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP). Prospective participants can access the procurement exercise by clicking on the below link or on the ‘Access Opportunity’ button (if viewing this notice on ECEPP). Registered participants may log in and access the documentation immediately and unregistered participants may do so after completing a brief registration:

  https://ecepp.ebrd.com/respond/CE2PW64NZJ

  3. Other Information
  The Client intends to hire a Consultant to support the Client (the “assignment”) to prepare Financial and Operational Improvement Plans (“FOPIPs”) for each of Public Utility Companies (“PUCs”). Moreover, drafting of the Public Service Contracts (“PSCs”) between the respective municipalities (Travnik, Novi Travnik, Busovača and Zenica) and theirs PUCs will also be a part of the institutional development. The recent detailed leakage reduction studies for four municipalities of Plava Voda regional water supply system identified priority investment programmes to reduce the Non-Revenue-Water (“NRW”) in the distribution networks of these municipalities.

  4. Client Address
  The client’s address is for information only. To register interest, access the documentation using the available links. Participants must use the ECEPP message centre for communication with the client.
  Mr. Ernad Granic, General Manager
  JP RV Plava Voda d.o.o.
  Zenjak bb
  Travnik
  72270
  Bosnia And Herzegovina
  Tel. +387 30 511 133
  Email: jprv.plavavoda@bih.net.ba

 

Bosna i Hercegovina: Konsultantske usluge za program financijskog i operativnog unapređenja (FOPIP), Ugovor o pružanju javnih usluga (PSC) i nadzor i nabavka za Smanjenje gubitaka vode (NRW)
Naziv Projekta: Projekt Regionalni vodovod  Plava voda
EBRD ID Projekta: 46201
Država: Bosna i Hercegovina
Naziv Klijenta: Bosna i Hercegovina
ECEPP ID: 10024460
Naziv Nabavke: Konsultantske usluge za program financijskog i operativnog unapređenja (FOPIP), Ugovor o pružanju javnih usluga (PSC) i nadzor i nabavka za Smanjenje gubitaka vode (NRW)
Opis Nabavke: Konsultantske usluge za program financijskog i operativnog unapređenja (FOPIP), Ugovor o pružanju javnih usluga (PSC) i nadzor i nabavka za Smanjenje gubitaka vode (NRW)
Tip nabavke: Konsultant
Metod nabavke: Jednofazni otvoreni natječaj
Poslovni sektor: Komunalna i okolišna infrastruktura
Tip obavijesti: Zahtjev za ponudu
Datum objave: 28/08/2020 11:23
Datum početka: 28/08/2020 16:00
Datum završetka: 20/10/2020 10:00

 

Zahtjev za ponude

 1. Detalji financiranja

Gore navedeni klijent namjerava iskoristiti dio prihoda od zajma / bespovratnih sredstava kojim upravlja Europska banka za obnovu i razvoj (Banka) za troškove gore navedenih ugovora.

Dodatne informacije o financiranju:Švedska agencija za međunarodnu razvojnu suradnju (Sida) pružit će podršku tehničkoj pomoći za gore navedeni ugovor kroz donatorska sredstva kojima upravlja EBRD.

2. Informacije o nabavci

Nabavka će biti podložna propisima i pravilima Banke o nabavci i otvorena je za sudjelovanje tvrtkama iz bilo koje zemlje, ako drugačije nije naznačeno u dokumentima o nabavci.

Vrsta ugovora i način nabavke naveden je iznad. Cjelovit opis postupka nabavke dostupan je u dokumentaciji i dostupan je besplatno u ECEPP-u.

Dokumentacija će sadržavati sljedeće podatke kao što su: detaljni tehnički i financijski zahtjevi; bilo koje informacije o lotovima; očekivani ishod; uvjeti prihvatljivosti i kvalifikacije; datum početka Ugovora; planirano trajanje Ugovora; bilo koji zahtjev za odgovor; bilo koje druge relevantne informacije.

Ova Nabavka provest će se korištenjem EBRD-ovog Portala za elektronsku nabavku (ECEPP). Budući sudionici mogu pristupiti Nabavci klikom na donju poveznicu ili na gumb ‘Pristup mogućnosti’ (ukoliko ovu Obavijest gledaju na ECEPP-u). Registrirani sudionici mogu se odmah prijaviti i pristupiti dokumentaciji, a neregistrirani sudionici to mogu učiniti nakon što izvrše kratku registraciju na linku:

https://ecepp.ebrd.com/respond/CE2PW64NZJ

3. Druge informacije
Klijent namjerava angažirati Konsultanta koji će mu pružiti podršku za pripremu Planova financijskog i operativnog unapređenja („FOPIP“) za svako javno komunalno poduzeće („JKP“). Također, izrada Ugovora o pružanju javnih usluga („PSC“) između sudjelujućih općina (Travnik, Novi Travnik, Busovača i Zenica) i njihovih JKP-a također će biti dio institucionalnog razvoja. Nedavne detaljne studije smanjenja curenja za četiri općine regionalnog vodovoda Plava Voda identificirale su prioritetni investicijski program za smanjenje neprihodovanih voda („NRW“) u distribucijskim mrežama tih općina.

 1. Adresa Klijenta
  Adresa Klijenta namijenjena je samo u svrhu informacije. Da biste registrirali interes, pristupite dokumentaciji pomoću dostupnih lonkova. Sudionici moraju koristiti ECEPP centar za komunikaciju s klijentom.
  Ernad Granic, v.d. Direktor
  JP RV Plava Voda d.o.o.
  Zenjak bb
  Travnik
  72270
  Bosna i Hercegovina
  Tel. +387 30 511 133
  Email: jprv.plavavoda@bih.net.ba